The Blog Single

Phatthinh Credit Rating published Code of Professional Conduct

PHATTHINH Credit Rating là tổ chức thành viên PHATTHINH GROUP.

Giấy Chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp mã số 0313375448, cấp lần đầu ngày 30 tháng 07 năm 2015, cấp đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 06 tháng 08 năm 2015.

Bộ Tài Chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh số 01/GCN- DVXHTM, ngày 21 tháng 07 năm 2017.

Là Tổ chức xếp hạng tín nhiệm đầu tiên của Việt Nam; PHATTHINH Credit Rating góp phần phát triển thị trường Tài chính Việt Nam, với chuẩn mực Xếp hạng tín nhiệm tiên tiến.
PTR cung cấp thông tin, ý kiến dưới hình thức xếp hạng tín nhiệm và nghiên cứu liên quan đến tính tin cậy về các nghĩa vụ tài chính; của các Tổ chức định chế, Doanh nghiệp và Công cụ nợ, trên thị trường Tài chính Việt Nam (gọi tắt là Xếp hạng Tín dụng Tổ chức Phát hành).

Xếp hạng Tín dụng của chúng tôi là ý kiến tương lai đo lường sự mất mát tín dụng tương đối. Tức là, dự đoán khả năng xảy ra vỡ nợ của Tổ chức Phát hành (Trái phiếu) và mức độ nghiêm trọng của tổn thất ước tính, trong từng trường hợp vỡ nợ của Trái phiếu đó.

Với nguồn thông tin có sẵn cho các Nhà đầu tư, PTR giúp cho các Chủ thể và cá nhân Nhà đầu tư trên thị trường, có được cơ hội sàn lọc qua các nguồn thông tin này và phân tích rủi ro tín dụng, mà họ phải đối mặt khi cân nhắc, quyết định đầu tư.

Để đảm bảo yêu cầu tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc hoạt động và đề cao chuẩn mực đạo đức trong nghiệp vụ xếp hạng tín nhiệm, PTR đã thông qua Bộ Quy tắc chuẩn mực Đạo đức. Quy tắc được hiểu là chuẩn mực về hành vi chuyên nghiệp của Nhân viên (gọi tắt là PTR Code).

Thông qua Bộ Quy tắc ứng xử, PTR cố gắng bảo vệ sự toàn vẹn của Quá trình Phân tích đánh giá và Xếp hạng tín nhiệm; để đảm bảo chắc chắn rằng các Tổ chức Phát hành, Nhà đầu tư trên thị trường, được bảo vệ lợi ích và đối xử công bằng; đồng thời nhằm bảo vệ những thông tin có tính chất bảo mật được cung cấp bởi PTR.

Sử dụng hiệu quả thông tin xếp hạng tín nhiệm của Tổ chức PTR, thị trường cần được thông báo về tất cả các thuộc tính và hạn chế của chúng.

Tổ chức PTR cam kết tuân thủ nguyên tắc hoạt động Độc lập, Khách quan, Chính trực và Minh bạch, về:

 • Quy trình hoạt động xếp hạng tín nhiệm;
 • Phương pháp đánh giá xếp hạng tín nhiệm;
 • Hệ thống quy trình nghiệp vụ chuyên môn;
 • Hệ thống kiểm soát nội bộ;
 • Hồ sơ theo dõi tổ chức phát hành tổng thể.

Quy tắc chuẩn mực đạo đức, các chính sách quản lý và hoạt động giám sát nội bộ, liên quan đến tổ chức chúng tôi, được công bố trên Trang Thông tin Điện tử PTR, theo quy định của Pháp luật Việt Nam, phù hợp với Thông lệ và Chuẩn mực hoạt động của các Credit Rating Agency (CRA) Quốc tế.
Bộ PTR Code, có 6 thành phần cơ bản sau:

 • Chất lượng và sự toàn vẹn của quá trình đánh giá;
 • Sự độc lập và tính xung đột lợi ích;
 • Trách nhiệm của PTR với các Chủ thể Phát hành và Nhà đầu tư;
 • Quản trị, Quản lý rủi ro và Đào tạo;
 • Công bố PTR Code và Truyền thông thông tin;
 • Tổ chức thực thi PTR Code.

Bộ chuẩn mực đạo đức PTR, được thể hiện bằng ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh và có nội dung như nhau.

Nội dung Bộ Chuẩn mực đạo đức Phatthinh Credit Rating